Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden
 • Partnerprogramma: Het systeem waarbij Producten en Diensten door middel van Affiliates worden aangeboden aan consumenten.
 • Affiliate: een derde onderneming of individu, niet zijnde het Partnerprogramma, die adverteert voor de Producten of Diensten van dat Partnerprogramma.
 • Payment Service Provider: een servicebureau voor betalingsverkeer op internet. Deze biedt onder andere de mogelijkheid om betalingen op een website af te handelen.
 • Producten of Diensten: Ieder op grond van de Affiliateovereenkomst door Mad Money ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
 • Affiliateovereenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Mad Money en Affiliate van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Vertrouwelijkheid

Affiliate zal zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/ of mededelingen doen aan derden omtrent deze samenwerking en al wat daarmee samenhangt, noch omtrent de inhoud van de samenwerking of omtrent het bedrijf en haar medewerkers. Intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Mad Money ter beschikking stelt, blijven berusten bij Mad Money of bij de derde van wie Mad Money het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan Affiliate ter beschikking te stellen.

Privacy

Mad Money vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken uw gegevens voor onze administratie en om u te informeren over onze diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel heeft Mad Money op grond van de wet een verplichting om mee te werken aan het verstrekken van gegevens aan bepaalde instanties. Mad Money werkt daar alleen aan mee als dit door een bevoegde autoriteit op de juiste wijze wordt aangevraagd. U kunt uw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via deze website.

Gebruik

 • Affiliate dient op de dag van aanmelding de minimale leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt. Bij het vermoeden dat de gebruiker jonger is dan 18 (achttien) jaar, worden de opgebouwde tegoeden bevroren totdat de Affiliate heeft aangetoond minimaal 18 (achttien) jaar oud te zijn. Tegoeden die door gebruiker zijn opgebouwd in de periode dat hij jonger was dan 18 (achttien) jaar komen te vervallen.
 • Affiliate dient zich bij het promoten van Producten of Diensten van Mad Money te houden aan de regels van nieuwsgroepen, forums, chat platforms of andere type media. Affiliate mag aldus niet promoten daar waar het niet gewenst is.
 • Het is Affiliate verboden om over te gaan tot het verzenden van ongevraagde communicatie/spam ter promotie van Producten of Diensten van Mad Money.
 • Het is Affiliate verboden misleidende promotie te maken voor Producten of Diensten van Mad Money.
 • Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van Mad Money te promoten op websites met (hyperlinks naar) illegale content, waaronder maar niet uitsluitend warez of auteursrechtelijk beschermde bestanden.
 • Het is Affiliate verboden om bij het promoten van Producten of Diensten van Mad Money gebruik te maken van programmatuur met een illegaal en/of misleidend karakter. Onder deze programmatuur valt onder andere, maar niet uitsluitend virus programma s en/of spyware alsmede autodialers.
 • Het is Affiliate verboden bezoekers naar uw website(s) te leiden door in de bron als zichtbare of onzichtbare tekst woorden te gebruiken als kinderporno of woorden met gelijke strekking of uit dezelfde categorie.
 • Het is Affiliate verboden om zelf een betaalpagina(s) te maken met hierop enige functionaliteit die in strijd is met regelgeving van Payment Services Provider of lokale wet- en of regelgeving van het land waarop de betaalpagina van toepassing is.
 • Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van Mad Money te promoten door middel van een systeem waarbij consumenten een deel van de kosten terugbetaald krijgen of in een later stadium terugbetaald kunnen krijgen. Speciale tarieven of kortingen mogen door de Affiliate uitsluitend aan de bezoeker worden aangeboden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mad Money.

Beƫindiging

Mad Money is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beƫindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) weken. Onverminderd haar overige rechten is Mad Money onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen zonder uitbetaling van openstaande tegoeden in geval:

 • de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt of heeft gehandeld
 • de Affiliate handelt of heeft gehandeld in strijd met Nederlandse wet- of regelgeving

Aansprakelijkheid

 • Mad Money aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.
 • Mad Money draagt er zorg voor dat het Partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Mad Money kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien.
 • De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Mad Money terzake van alle aanspraken dienaangaande.
 • De Affiliates is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 • Mad Money is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.
 • Als Affiliate in strijd handelt met Algemene Voorwaarden is Mad Money gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten op Affiliates te verhalen. Dit geldt zowel voor directe kosten als eventuele omzetderving ontstaan door dit handelen van Affiliates.

Uitbetaling en registratie

 • Bij het registreren van betalende bezoekers wordt gebruik gemaakt van de informatie van Payments Service Provider. Deze informatie wordt vervolgens aangeboden aan de Affiliate door middel van statistieken met een eventuele online functie, een online factuuroverzicht of een webmaster monitor. De hierin getoonde gegevens zijn op geen enkele wijze bindend voor de eindfacturering. Onjuistheden of afwijkingen door afronding, nacalculatie en storingen zijn strikt voorbehouden.
 • In geval Payment Service Provider de gegenereerde omzet niet aan Mad Money kan of wil uitbetalen, vervalt de verplichting van Mad Money om de betreffende omzet aan Affiliate te voldoen zolang geen incasso bij Payment Service Provider mogelijk is. Alle relevante correspondentie tussen Mad Money en de Payment Service Provider zal op verzoek aan Affiliate ter beschikking worden gesteld. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventueel in deze Algemene Voorwaarden opgenomen tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 • De partner krijgt een persoonlijke en vertrouwelijke toegangscode waarmee hij een visuele weergave in de vorm van online statistieken kan raadplegen van de abonnementen met bankkaarten en de verbindingstijden die hij gegenereerd heeft.Het bedrag waarop de partner recht heeft, wordt per bankoverschrijving betaald uiterlijk 30 dagen na het einde van de maand waarin zijn factuur ontvangen werd. Het commissieloon wordt slechts uitbetaald wanneer het bedrag minimaal 50 euro bedraagt. Wanneer dit minimum niet bereikt werd, wordt het commissieloon gecumuleerd met de inkomsten van de volgende uitbetaling.