Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden
 • Partnerprogramma: Het systeem waarbij Producten en Diensten door middel van Affiliates worden aangeboden aan consumenten.
 • Affiliate: een derde onderneming of individu, niet zijnde het Partnerprogramma, die adverteert voor de Producten of Diensten van dat Partnerprogramma.
 • Payment Service Provider: een servicebureau voor betalingsverkeer op internet. Deze biedt onder andere de mogelijkheid om betalingen op een website af te handelen.
 • Producten of Diensten: Ieder op grond van de Affiliateovereenkomst door Mad Money ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
 • Affiliateovereenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Mad Money en Affiliate van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Vertrouwelijkheid

Affiliate zal zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/ of mededelingen doen aan derden omtrent deze samenwerking en al wat daarmee samenhangt, noch omtrent de inhoud van de samenwerking of omtrent het bedrijf en haar medewerkers. Intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Mad Money ter beschikking stelt, blijven berusten bij Mad Money of bij de derde van wie Mad Money het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan Affiliate ter beschikking te stellen.

Privacy

Mad Money vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken uw gegevens voor onze administratie en om u te informeren over onze diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel heeft Mad Money op grond van de wet een verplichting om mee te werken aan het verstrekken van gegevens aan bepaalde instanties. Mad Money werkt daar alleen aan mee als dit door een bevoegde autoriteit op de juiste wijze wordt aangevraagd. U kunt uw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via deze website.

Gebruik

 • Affiliate dient op de dag van aanmelding de minimale leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt. Bij het vermoeden dat de gebruiker jonger is dan 18 (achttien) jaar, worden de opgebouwde tegoeden bevroren totdat de Affiliate heeft aangetoond minimaal 18 (achttien) jaar oud te zijn. Tegoeden die door gebruiker zijn opgebouwd in de periode dat hij jonger was dan 18 (achttien) jaar komen te vervallen.
 • Affiliate dient zich bij het promoten van Producten of Diensten van Mad Money te houden aan de regels van nieuwsgroepen, forums, chat platforms of andere type media. Affiliate mag aldus niet promoten daar waar het niet gewenst is.
 • Het is Affiliate verboden om over te gaan tot het verzenden van ongevraagde communicatie/spam ter promotie van Producten of Diensten van Mad Money.
 • Het is Affiliate verboden misleidende promotie te maken voor Producten of Diensten van Mad Money.
 • Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van Mad Money te promoten op websites met (hyperlinks naar) illegale content, waaronder maar niet uitsluitend warez of auteursrechtelijk beschermde bestanden.
 • Het is Affiliate verboden om bij het promoten van Producten of Diensten van Mad Money gebruik te maken van programmatuur met een illegaal en/of misleidend karakter. Onder deze programmatuur valt onder andere, maar niet uitsluitend virus programma s en/of spyware alsmede autodialers.
 • Het is Affiliate verboden bezoekers naar uw website(s) te leiden door in de bron als zichtbare of onzichtbare tekst woorden te gebruiken als kinderporno of woorden met gelijke strekking of uit dezelfde categorie.
 • Het is Affiliate verboden om zelf een betaalpagina(s) te maken met hierop enige functionaliteit die in strijd is met regelgeving van Payment Services Provider of lokale wet- en of regelgeving van het land waarop de betaalpagina van toepassing is.
 • Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van Mad Money te promoten door middel van een systeem waarbij consumenten een deel van de kosten terugbetaald krijgen of in een later stadium terugbetaald kunnen krijgen. Speciale tarieven of kortingen mogen door de Affiliate uitsluitend aan de bezoeker worden aangeboden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mad Money.

Beëindiging

Mad Money is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) weken. Onverminderd haar overige rechten is Mad Money onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen zonder uitbetaling van openstaande tegoeden in geval:

 • de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt of heeft gehandeld
 • de Affiliate handelt of heeft gehandeld in strijd met Nederlandse wet- of regelgeving

Aansprakelijkheid

 • Mad Money aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.
 • Mad Money draagt er zorg voor dat het Partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Mad Money kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien.
 • De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Mad Money terzake van alle aanspraken dienaangaande.
 • De Affiliates is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 • Mad Money is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.
 • Als Affiliate in strijd handelt met Algemene Voorwaarden is Mad Money gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten op Affiliates te verhalen. Dit geldt zowel voor directe kosten als eventuele omzetderving ontstaan door dit handelen van Affiliates.

Uitbetaling en registratie

 • Bij het registreren van betalende bezoekers wordt gebruik gemaakt van de informatie van Payments Service Provider. Deze informatie wordt vervolgens aangeboden aan de Affiliate door middel van statistieken met een eventuele online functie, een online factuuroverzicht of een webmaster monitor. De hierin getoonde gegevens zijn op geen enkele wijze bindend voor de eindfacturering. Onjuistheden of afwijkingen door afronding, nacalculatie en storingen zijn strikt voorbehouden.
 • In geval Payment Service Provider de gegenereerde omzet niet aan Mad Money kan of wil uitbetalen, vervalt de verplichting van Mad Money om de betreffende omzet aan Affiliate te voldoen zolang geen incasso bij Payment Service Provider mogelijk is. Alle relevante correspondentie tussen Mad Money en de Payment Service Provider zal op verzoek aan Affiliate ter beschikking worden gesteld. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventueel in deze Algemene Voorwaarden opgenomen tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 • De partner krijgt een persoonlijke en vertrouwelijke toegangscode waarmee hij een visuele weergave in de vorm van online statistieken kan raadplegen van de abonnementen met bankkaarten en de verbindingstijden die hij gegenereerd heeft.Het bedrag waarop de partner recht heeft, wordt per bankoverschrijving betaald uiterlijk 30 dagen na het einde van de maand waarin zijn factuur ontvangen werd. Het commissieloon wordt slechts uitbetaald wanneer het bedrag minimaal 50 euro bedraagt. Wanneer dit minimum niet bereikt werd, wordt het commissieloon gecumuleerd met de inkomsten van de volgende uitbetaling.

MadMoney Netwerk Privacybeleid

de gebruiker dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring om door te gaan

Artikel 1: Definities

 • MadMoney: Exploitant en beheerder van de website MadMoney.eu.
 • Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker van de website MadMoney.eu
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, adresgegevens, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, geboortedata en betaalgegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens MadMoney van de gebruiker verzamelt, via onze interacties met de gebruiker en onze diensten, en hoe we die gegevens gebruiken. De gegevens zijn goed beveiligd en we zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Artikel 2: Het doel van het verwerken van Persoonsgegevens

Op deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VC Internet B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MadMoney houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door de gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Persoonsgegevens worden door MadMoney slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van MadMoney of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de persoon, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan MadMoney onderworpen is, of;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker.

Persoonsgegevens zullen door MadMoney onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voorzien is in deze privacyverklaring.

Primair worden persoonsgegevens door MadMoney verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de aanmelding van de gebruiker om affiliate van MadMoney te worden en de uitvoering van affiliate overeenkomsten tussen de gebruiker en MadMoney, waaronder onder meer begrepen, het behandelen en controleren van de aanmelding van de gebruiker op de website, het toekennen aan de gebruiker van een account op de website en het uitkeren van betalingen aan de gebruiker indien op basis van een affiliate overeenkomst inkomsten door hem zijn gegenereerd. In het kader van affiliate overeenkomsten worden tevens IP-adressen en andere data gebruikt om het affiliatienetwerk van MadMoney te laten functioneren.

MadMoney verzamelt gegevens om effectief te werken en de gebruiker de beste services te bieden, waaronder reguliere bedrijfsactiviteiten en het creëren van gepersonaliseerde marketinginitiatieven. de gebruiker verstrekt sommige van deze gegevens rechtstreeks, zoals wanneer de gebruiker een account aanmaakt via MadMoney.eu, contact met ons opneemt via MadMoney.ede gebruiker of zich registreert voor onze zakelijke nieuwsbrief. Indien de gebruiker dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

Deze privacyverklaring alsmede enig ander privacybeleid van MadMoney geldt niet voor websites van derden evenmin als voor websites van de gebruiker waarvan in het kader van affiliate overeenkomsten gebruik wordt gemaakt. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van MadMoney geëxploiteerd. De gebruiker is ten aanzien van zijn eigen websites die in het kader van affiliate overeenkomsten met MadMoney worden gebruikt, zelf verantwoordelijk voor het hanteren van een correct privacybeleid.

MadMoney kan persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders of de Belastingdienst indien MadMoney daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Persoonsgegevens worden door MadMoney slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. MadMoney treft de nodige maatregelen zodat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door MadMoney niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze doeleinden zijn in deze privacyverklaring nader beschreven.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt MadMoney in elk geval rekening met:

 • De verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen;
 • De aard van de betreffende persoonsgegevens;
 • De gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;
 • De wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;
 • De mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

Artikel 3: Bewaartermijnen:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Uw gegevens worden ook bewaard voor statistische en datagedreven doeleinden. Uw gegevens worden maximaal twee jaar na registratie bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd wanneer de gebruiker persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Artikel 4: Gebruik van Cookies

MadMoney maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies om de gebruiker te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer de gebruiker de website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij de gebruiker uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door hierna een verder gebruik van de website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat de gebruiker vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Wij maken daarnaast gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 5: Inzicht en wijziging van persoonsgegevens:

Voor vragen over dit privacy statement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kan de gebruiker te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

De gebruiker kan MadMoney ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan de gebruiker een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met de toestemming van de Gebruiker gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat de Gebruiker de verwerking van persoonsgegevens door MadMoney wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij de gebruiker daarbij vragen om de gebruiker adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de gebruiker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. De Gebruiker kan deze terug vinden in de instellingen van zijn browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan de Gebruiker MadMoney verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Artikel 6: Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring kan de gebruiker contact opnemen met MadMoney. De contactgegevens van MadMoney zijn op de website vermeld. MadMoney helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door MadMoney worden verwerkt of indien hij de door hem verstrekte persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.